Säännöt-Stadgar

Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon (RSKL) kuuluvan Yhdistyksen säännöt

Edustajisto hyväksynyt 27. - 28.5.2000

Liittokokous tarkistanut 28. - 30.5.2003

Liittokokous tarkistanut 18. - 19.5.2007

Liittokokous tarkistanut 22.5.2009

Liittokokous tarkistanut 3. - 4.6.2011

Liittokokous tarkistanut 18.9.2017

 

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hälleforssin Suomi Seura, Ruotsiksi Hällefors Finska Förening, ja sen kotipaikka­kunta on Hällefors. Yhdistys kuuluu jäsenenä Ruotsinsuoma­laisten Keskusliittoon, josta näissä säännöissä jäljempä­nä käytetään nimitystä Liitto, ja sen Ö-V piiri. 

§2 Tarkoitus ja toimintatapa

2.1 Tarkoitus

Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja harrastusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalais­ten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä että yhteiskunnassa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutu­maton. 

Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktii­vista osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Euroop­palaista yhteistyötä käytännössä toteuttavaksi väestö­ryhmäksi.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toi­min­taansa piirikokousten, liiton periaateohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti.

2.2 Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää taloudellista toimintaa.

2.3 Yhdistys toimii myös Suomi-Ruotsi Ystävyysseurana

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on vel­vollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§4 Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksuun sisältyvät sekä liitolle että piirille suoritettavat jäsenmaksuosuudet.

§5 Jäsenyyden päättyminen

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityk­sestä ja liittohallituksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen ja järjestön jäsenyydestä. Erottamisesityk­sestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähin­tään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suo­rittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet

Yhdistyksen päätäntäelimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta. 

§7 Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

§8 Yhdistyksen kokous

1. Tehtävä

Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähin­tään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjal­lisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. maalis­kuuta ja syyskokous ennen 15. joulukuuta.

2. Äänivallan käyttö kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouk­sessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenem­mistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljet­tua äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdis­tyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.

3. Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen kevätkokouksen määrittelemällä tavalla vähin­tään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yhdistyksen muuhun kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1.      Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2.      Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen

3.      Kokouksen työjärjestys

4.      Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien ja pöytäkir­jantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5.      Johtokunnan ja mahdollisten jaostojen toimintaker­tomusten hyväksyminen

6.      Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätök­sen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esittele­minen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapau­den myöntäminen tilivelvollisille

7.      Yhdistyksen edustajien valitseminen liiton kokouksiin.

8.      Yhdistysten kokousten koollekutsumistapa

9.    Liittohallituksen esittämät asiat

10.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

11.    Jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

5. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1.      Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2.      Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen

3.      Kokouksen työjärjestys

4.      Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien ja pöytäkir­jantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5.      Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

6.      Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

7.      Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunni­telma

8.      Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsi­naisten jäsenten ja varajäsenten valinta

9.      Vaavaliokunnan valinta

10.      Tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettaminen ja niiden johtajien (puheenjohtajien) nimeäminen

11.    Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin

12.    Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkasta­jan valinta tarkastamaan seuraavan             toiminta­vuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä

13.    Liittohallituksen esittämät asiat

14.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

15.    Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat 

6. Aloitteet

Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johto­kunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin kevät­kokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johto­kunnalle ennen 15. tammikuuta ja piirin syysko­koukselle tarkoitetut ennen 1. syyskuuta. Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen liittokokousaloite on toimitet­tava yhdistyk­selle ennen liittokokousta edeltävää vuo­denvaihdetta. Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

§9 Johtokunta

1. Tehtävät

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.

2. Jäsenet

Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja sekä vä­hintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.

Johtokuntaan kuuluu lisäksi vähintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuo­deksi kerrallaan. Yhdistyksen työntekijät voivat valita kes­kuudestaan yhden (1) täysivaltaisen jäsenen ja tälle varajä­senen. Johtokuntaan valittavan henkilön on oltava liiton jäsen.

 

Jos johtokunnan jäsen siirtyy yhdistyksen päätoimiseksi työntekijäksi, hänen tulee jättää paikkansa johtokun­nassa.

3. Koollekutsuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä. Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.

4. Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtoja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

§10 Jaostot

1. Toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot

Yhdistyksen kokous perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot. Päätös jaoston lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Jaoston puheenjohtaja ja sen tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi päät­tää jaoston ohjesäännöstä. Jaoston jäsenet suunnittele­vat toiminnan ja valitsevat henkilöt johtamaan toimintaa. Jaoston tilit ja toiminta ovat osa yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Jaosto voi liittyä RSKL:n erityisliiton jäseneksi.

§11 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johto­kunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§12 Yhdistyksen purkaminen ja liitosta eroaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta ja liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen ja liitosta eroamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja arkisto luovutetaan liitolle.

 

 

Stadgar för medlemsföreningar i Sverigefinska Riksförbundet (SFRF)

 

Godkända av representantskapet den 27. - 28.5.2000

Reviderad av förbundskongressen den 28. - 30.5.2003

Reviderad av förbundskongressen den 18. - 19.5.2007

Reviderad av förbundskongressen den 22.5.2009

Reviderad av förbundskongressen den 3. - 4.6.2011

Reviderad av förbundskongressen den 7.6.2013

 

§1 Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Hälleforssin Suomi Seura, på svenska Hällefors Finska Förening, och hemort Hällefors. Föreningen ingår som medlem i Sverigefinska Riksförbundet, i dessa stadgar kallad Förbundet och förbundets distrikt Ö-V.

§2 Ändamål och verksamhet

2.1 Ändamål

Föreningen verkar som intresse- och fritidsorganisation för den sverigefinska minoriteten. Föreningen ska främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden, demokrati, likvärdighet och jämställdhet såväl internt i organisationen som i samhället.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen ska främja den sverigefinska minoritetens aktiva deltagande i svenskt samhällsliv, bidra till minoritetens utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp som omsätter nordiskt och europeiskt samarbete i praktisk handling.

Föreningen förverkligar sina mål och bedriver övrig verksamhet enligt beslut av distriktsmöten, förbundets principprogram och i övrigt på sätt som förbundskongress bestämmer.

2.2 För finansiering av verksamheten uppbär föreningen medlemsavgifter av sina medlemmar, mottar bidrag och donationer samt bedriver ekonomisk verksamhet.

2.3 Föreningen verkar även som Finsk-Svensk Vänförening 

§3 Medlemmar

Varje person som förbinder sig att följa dessa stadgar kan antas som medlem i föreningen.

Föreningen är skyldig att föra register över sina medlemmar. Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag eller beslut på föreningsmöte antas person som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen.

§4 Medlemsavgifter

Föreningsmedlemmarna betalar en årsavgift. Avgiftens storlek bestäms av föreningens höstmöte för nästkommande verksamhetsår. I medlemsavgiften ingår de avgiftsandelar som föreningen ska betala till distriktet och förbundet.

§5 Medlemskapets upphörande

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller skadar föreningen eller dess strävanden, kan  på förslag av styrelse- eller föreningsmöte och efter beslut av förbundskongress uteslutas som medlem i föreningen och organisationen. Styrelsen ska meddela den berörde om uteslutning minst en vecka före mötet där beslut om uteslutning ska fattas. Medlem, som inte betalat sin medlemsavgift, betraktas ha lämnat föreningen.

§6 Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsmöte och styrelse.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Handlingar rörande ekonomisk redovisning och förvaltning ska överlämnas till revisorerna i god tid före vårmöte.

Den valda revisorn skall ha bra insikt till föreningens ekonomiska förhållanden och förvaltning. Revisor får inte vara jävig för att göra oberoende granskning av räkenskaperna.

 §8 Föreningsmöte

 1. Uppgift

 Föreningsmedlemmarna utövar sin beslutsmakt på föreningsmöten. Föreningsmöte hålls när styrelse så finner nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av särskilt ärende. Föreningens vårmöte hålls före den 15 mars och höstmöte före den 15 december. 

 2. Medlemmens bruk av sin rösträtt på mötet

 Endast föreningsmedlem har rösträtt på föreningsmöte. Hedersmedlemmarna har närvaro-, yttrande och förslagsrätt på möte. Beslut på föreningsmötena fattas med enkel majoritet förutom för frågor där stadgarna säger annat. Öppen omröstning tillämpas, om inte någon mötesdeltagare begär sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt på föreningsmöte.

 3. Kallelse till föreningsmöte

 Kallelse till föreningsmöte utsänds till medlemmarna på sätt som föregående vårmöte beslutat senast fyra (4) veckor före mötet och för övrigt möte senast två (2) veckor före mötet. Kallelsen ska uppta de frågor som mötet ska behandla.

 4. Vårmötet ska behandla följande ärenden:

 1.    Konstatera att mötet är stadgeenligt

 2.    Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 3.    Fastställande av mötets arbetsordning

 4.    Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet

 5.    Godkännande av styrelsens och eventuella sektioners verksamhetsberättelser

 6.    Framlägga föreningens och eventuella sektioners bokslut och revisorsberättelse och i förekommande fall fastställa bokslut och bevilja ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga

 7.    Val av ombud till förbundskongres

 8.    Beslut om sätt att kalla till föreningsmöte

 9. Framställningar som förbundsstyrelsen framlagt

 10. Styrelsens övriga förslag till mötet

 11. Förslag som medlemmarna framfört på vårmötet

 5. Höstmötet ska behandla följande ärenden:

 1.    Konstatera att mötet är stadgeenligt

 2.    Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 3.    Fastställande av mötets arbetsordning

 4.    Välja ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet.

 5.    Beslut om medlemsavgiftens storlek för följande år

 6.    Beslut om arvoden och reseersättningar

 7.    Framlägga budget och verksamhetsplan för följande år

 8.    Val av föreningens ordförande, ordinarie styrelseledamöter och deras suppleanter

 9.    Välja valberedning

 10.    Utse kommittéer och utskott samt ledare (ordföranden) för dessa

 11.  Val av föreningens representanter till distriktsmöten

 12.  Val av två revisorer och deras suppleanter med uppgift att granska föreningens förvaltning och räkenskaper för nästkommande verksamhetsåret.

 13. Framställningar som förbundsstyrelsen framlagt

 14. Styrelsens övriga förslag till mötet

 15. Förslag som medlemmarna framfört på höstmötet

 6. Motioner

 Medlemmarnas motioner och ärenden ska utsändas skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före mötet. Medlemmarnas motioner avsedda för distriktets vårmöte ska tillställas styrelsen före 15 januari och för höstmötet före 1 september. Motion avsedd för behandling på distriktsmöte ska överlämnas till distrikts­styrelsen inom två (2) veckor. Medlemmarnas motioner till förbundskongress ska tillställas föreningen senast det årsskifte som föregår året för förbundskongress. Medlemsföreningen ska till förbundsstyrelsen överlämna motioner avsedda att behandlas på förbundskongressen tio (10) veckor före kongressens början.

 §9 Styrelse

 1. Uppgifter

 Föreningens verkställande organ är styrelsen.

 2. Medlemmar

 Styrelsen består av föreningens ordförande samt minst fyra (4) ordinarie ledamöter, som inom sig utser en eller flera vice ordförande/n. Föreningens ordförande väljs för en tid av högst två (2) år i sänder. Övriga ledamöter väljs av föreningsmöte på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år.

 Förutom ordförande väljs styrelsemedlemmarna för ett år åt gången så, att hälften avgår årligen. I styrelsen ingår minst två (2) suppleanter, som väljs för ett år åt gången. Anställda i föreningen kan inom sig utse en (1) fullvärdig medlem och en (1) suppleant för denne. Person som väljs in i styrelsen måste vara medlem i föreningen.

 Om styrelsemedlem övergår till fast anställning i föreningen ska denne lämna sin styrelseplats. 

 3. Kallelse

 Styrelsemöte ska sammankallas av styrelseordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden eller i fall minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelse ska även utsändas till revisorerna.

 4. Beslutsmässighet

 Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

 §10 Sektioner

 1. För verksamheten nödvändiga sektioner

 Föreningen ska inom sig utse nödvändiga sektioner för sin verksamhet. Beslut om nedläggning av sektion ska fattas på föreningsmöte. Sektionsordförande utses och sektionens verksamhetsplan samt budget fastställs på föreningsmöte. Föreningsmötet kan besluta om anvisningar för sektionens verksamhet. Sektionsmedlemmarna utarbetar sektionens verksamhetsplaner och väljer personer för att leda verksamheten. Sektionens bokföring och verksamhet ingår som en del i föreningens redovisning och verksamhet.

 Sektionen kan ansluta sig som medlem i något av SFRF:s specialförbund.

 §11 Firmatecknare

 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller vice ordförande i förening med sekreteraren, dvs. två personer i förening. Föreningen kan utse en (1) styrelsemedlem som firmatecknare i stället för sekreteraren. Styrelsen kan även utse någon ytterligare person som firmatecknare för vissa ärenden, såsom för att sköta föreningens ekonomi.

 §12 Upplösning av föreningen och utträde ur förbundet

 Beslut om upplösning av föreningen och utträde ur förbundet ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten med minst en (1) månad mellan mötena. För upplösning och utträde ur förbundet av föreningen krävs att minst fyra femtedelar (4/5) av närvarande föreningsmedlemmar röstar för upplösning. Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och arkiv överlämnas till förbundet.