Säännöt-Stadgar

 

 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon (RSKL) kuuluvan Yhdistyksen säännöt Edustajisto hyväksynyt 27. - 28.5.2000 Liittokokous tarkistanut 3.- 4.6.2011 Liittokokous tarkistanut 18.9.2017 Liittokokous tarkistanut 5.6.2021

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ………………………..…….., ruotsiksi …………………………………..…….., ja sen kotipaikkakunta on .................................................... . Yhdistys kuuluu jäsenenä Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon, josta näissä säännöissä jäljempänä käytetään nimitystä Liitto, ja sen…………………….... piiriin.

§2 Tarkoitus ja toimintatapa 2.1 Tarkoitus Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja harrastusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä että yhteiskunnassa. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktiivista osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Eurooppalaista yhteistyötä käytännössä toteuttavaksi väestöryhmäksi. Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimintaansa piirikokousten, liiton periaateohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää taloudellista toimintaa. (2.2 Toimintatapa) (Yhdistys, esim. erityisyhdistys, voi kirjata toimintatavastaan pykälän tähän kohtaan, jos se niin haluaa)

§3 Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§4 Jäsenmaksut Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksuun sisältyvät sekä liitolle että piirille suoritettavat jäsenmaksuosuudet.

§5 Jäsenyyden päättyminen Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityksestä ja liittohallituksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen ja järjestön jäsenyydestä. Erottamisesityksestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähintään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet Yhdistyksen päätäntäelimet ovat vuosikokous ja johtokunta.

§7 Toiminta- ja tilivuosi Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

§8 Yhdistyksen kokous

1. Tehtävä Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen 15. maaliskuuta.

2. Äänivallan käyttö kokouksessa Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdistyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla. 2

3. Kokouskutsu Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen vuosikokouksen määrittelemällä tavalla vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yhdistyksen muuhun kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4. Varsinaisen vuosikokouksen asiat Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2. Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus

3. Kokouksen työjärjestys

4. Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen

6. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

8. Kokousten koollekutsumistapa

9. Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

10. Yhdistyksen seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

11. Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

12. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä

13. Vaalivaliokunnan valinta

14. Tarvittavien jaostojen asettaminen ja niiden puheenjohtajien/vetäjien nimeäminen

15. Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin

16. Yhdistyksen edustajien valinta liiton kokouksiin

17. Liittohallituksen esittämät asiat

18. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

19. Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

5. Aloitteet Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin vuosikokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johtokunnalle ennen 15. tammikuuta. Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen liittokokousaloite on toimitettava yhdistykselle ennen liittokokousta edeltävää vuodenvaihdetta. Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

§9 Johtokunta

1. Tehtävät Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.

2. Jäsenet Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Johtokuntaan kuuluu lisäksi vähintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen työntekijät voivat valita keskuudestaan yhden (1) täysivaltaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Johtokuntaan valittavan henkilön on oltava liiton jäsen. Jos johtokunnan jäsen siirtyy yhdistyksen päätoimiseksi työntekijäksi, hänen tulee jättää paikkansa johtokunnassa.

3. Koollekutsuminen Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä. Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.

4. Päätösvaltaisuus Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtoja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

§10 Jaostot

1. Toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot Yhdistyksen kokous perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot. Päätös jaoston lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Jaoston puheenjohtaja ja sen tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi päättää jaoston ohjesäännöstä. Jaoston jäsenet suunnittelevat toiminnan ja valitsevat henkilöt johtamaan toimintaa. Jaoston tilit ja toiminta ovat osa yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Jaosto voi liittyä RSKL:n erityisliiton jäseneksi.

§11 Nimenkirjoittajat Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johtokunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§12 Yhdistyksen purkaminen ja liitosta eroaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta ja liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen ja liitosta eroamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja arkisto luovutetaan liitolle