Syyskokous-Medlemsmöte

Hälleforsin Suomi Seuran sääntöjen mukainen Syyskokous-Hällefors Finska Föreningens Medlemsmöte enl. stadgar.

20191026 kl.13.00

Sikforsvägen 16

712 34 Hällefors

Tervetuloa! Välkommen!

 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1.      Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2.      Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen

3.      Kokouksen työjärjestys

4.      Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien ja pöytäkir­jantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5.      Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

6.      Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

7.      Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunni­telma

8.      Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsi­naisten jäsenten ja varajäsenten valinta

9.      Vaavaliokunnan valinta

10.      Tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettaminen ja niiden johtajien (puheenjohtajien) nimeäminen

11.    Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin

12.    Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkasta­jan valinta tarkastamaan seuraavan             toiminta­vuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä

13.    Liittohallituksen esittämät asiat

14.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

15.    Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat 

6. Aloitteet

Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johto­kunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin kevät­kokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johto­kunnalle ennen 15. tammikuuta ja piirin syysko­koukselle tarkoitetut ennen 1. syyskuuta. Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen liittokokousaloite on toimitet­tava yhdistyk­selle ennen liittokokousta edeltävää vuo­denvaihdetta. Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

§9 Johtokunta

 

 

Höstmötet ska behandla följande ärenden:

 1.    Konstatera att mötet är stadgeenligt

 2.    Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 3.    Fastställande av mötets arbetsordning

 4.    Välja ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet.

 5.    Beslut om medlemsavgiftens storlek för följande år

 6.    Beslut om arvoden och reseersättningar

 7.    Framlägga budget och verksamhetsplan för följande år

 8.    Val av föreningens ordförande, ordinarie styrelseledamöter och deras suppleanter

 9.    Välja valberedning

 10.    Utse kommittéer och utskott samt ledare (ordföranden) för dessa

 11.  Val av föreningens representanter till distriktsmöten

 12.  Val av två revisorer och deras suppleanter med uppgift att granska föreningens förvaltning och räkenskaper för nästkommande verksamhetsåret.

 13. Framställningar som förbundsstyrelsen framlagt

 14. Styrelsens övriga förslag till mötet

 15. Förslag som medlemmarna framfört på höstmötet

 6. Motioner

 Medlemmarnas motioner och ärenden ska utsändas skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före mötet. Medlemmarnas motioner avsedda för distriktets vårmöte ska tillställas styrelsen före 15 januari och för höstmötet före 1 september. Motion avsedd för behandling på distriktsmöte ska överlämnas till distrikts­styrelsen inom två (2) veckor. Medlemmarnas motioner till förbundskongress ska tillställas föreningen senast det årsskifte som föregår året för förbundskongress. Medlemsföreningen ska till förbundsstyrelsen överlämna motioner avsedda att behandlas på förbundskongressen tio (10) veckor före kongressens början.

 §9 Styrelse

 

 

Ystävällisin Terveisin -Med vänlig hälsning

HSS-HFF 20190909